24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Prawa pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
SZPITALA
OGÓLNEGO W GRAJEWIE

 

 

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), określone
w ustawach:
1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.poz. 1638 ze zm.),
2) z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.)
3) z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.)
4) z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)
5) z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 ze zm.),
6) z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882)

Nadrzędnym celem Szpitala jest służba Pacjentowi, co oznacza zapewnienie mu fachowej opieki, poszanowanie jego godności i intymności, podejście z pełną życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem.
Pacjenci przebywają w Szpitalu tylko wtedy, kiedy leczenie, którego wymagają, nie może być prowadzone ambulatoryjnie lub w domu; czas przebywania w Szpitalu powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Pacjent ma prawo do:

 1. uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej lekarzy,
 2. uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć w następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 3. wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji,
 4. dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 5. uzyskania informacji na temat ciągłości leczenia w Szpitalu oraz innych placówkach medycznych,
 6. otrzymania informacji oraz wyrażenia zgody lub odmowy, jeżeli w trakcie leczenia Szpital zamierza wykonywać czynności w celach dydaktycznych lub naukowych,
 7. poufnego traktowania wszelkich informacji jego dotyczących,
 8. życzliwości, szacunku i zrozumienia oraz zachowania intymności,
 9. zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia,
 10. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
 11. świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień, w fazie terminalnej życia oraz do umierania w spokoju i godności,
 12. osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami,
 13. opieki duszpasterskiej,
 14. wypisania ze Szpitala na własną prośbę,
 15. składania skarg, sprzeciwów i wniosków.

Pacjent ma obowiązek:

 1. przestrzegania ustalonego z lekarzem sposobu leczenia,
 2. stosowania się do zaleceń personelu Szpitala,
 3. przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń,
 4. przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Szpitala.

 

Odwiedziny:

 

Odwiedziny odbywają się według ustalonych harmonogramów poszczególnych oddziałów szpitalnych.

W szczególnych sytuacjach, za zgodą Ordynatora/lekarza kierującego oddziałem, osoby bliskie mogą przebywać z pacjentem w innych, wyznaczonych godzinach.


Odwiedzający nie mogą zakłócać spokoju pozostałym pacjentom.

Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego pacjentów z rodzinami w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.
Za przestrzeganie powyższych ustaleń odpowiadają Ordynatorzy/lekarze kierujący oddziałami.

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

ul. Długa 38/40,

00-238 Warszawa

www.bpp.waw.pl

 

bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590

e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

 

 

 

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W
SZPITALU OGÓLNYM W GRAJEWIE

 

 

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), określone w ustawach:

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.),

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.),

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.),

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.),

z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r., poz. 793 ze zm.),

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego r. (Dz. U. z 2017 r., poz.882).

 

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.

 


JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonym dla osób ubezpieczonych.
 2. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej 16 roku życia, lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji
  w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania.
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat 16 roku życia, lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Masz również prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego przez lekarza. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda
  w formie pisemnej.
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej 16 roku życia, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich.
 6. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś 16 rok życia lub nie ukończyłeś 16 roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa
  w eksperymencie lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego.
 7. Wyrażenia w każdej chwili odmowy udziału w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym lub wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
 8. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod mających na celu minimalizację dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem.
 9. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej 13 roku życia masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu.
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej 16 roku życia masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji, gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa.
 11. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala jesteś zaopatrywany w znak identyfikacyjny.
 12. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 13. Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40

00-238 Warszawa
www.bpp.waw.pl

 

bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

 

 

 

Uprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi, zasłużonych dawców przeszczepów, inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych oraz weteranów poszkodowanych.

 

 

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu

 

Po okazaniu legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do:

- korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
- bezpłatnego zaopatrzenia w leki zgodnie z art.43 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Inwalidzi Wojskowi, Wojenni i Osoby Represjonowane


Inwalidom wojskowym przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt.1lit. a ustawy o refundacji;
inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności ,,Rp.’’ lub ,,Rpz.”;
Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art.38 ust. 4 ustawy o refundacji;
Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
Inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mają prawo korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby uprawnione do korzystania z ww. świadczeń powinny okazać:
- legitymację lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanych przez
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- legitymację inwalidy wojennego i wojskowego wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
o symbolu ZUS Rw-51;
- legitymację osoby represjonowanej wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52;
- stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.


Weterani poszkodowani mają prawo do:
- korzystania ze świadczeń poza kolejnością, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
- bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art.6 ust.1 pkt.1 tej ustawy;
- bezpłatnych wyrobów medycznych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, do wysokości limitu finansowego ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art.38 ust.4 ustawy o refundacji;
- weterani mają prawo korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Osoby uprawnione do korzystania z ww. świadczeń powinny okazać legitymację weterana poszkodowanego wydaną przez Ministra Obrony Narodowej.