24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, Ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo,

e-mail: sekretariat@szpital-grajewo.pl ,

tel: (86) 272 32 71.

To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

 

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych : Andrzej Bołtryk, email: iod@szpital-grajewo.pl

 

Pani/Pana/małoletniego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności:

  • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie 9 ust. 2 lit. h. RODO,
  • w związku z obowiązującymi przepisami prawa 6 ust. 1 lit. c. RODO . Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego;
  • za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty, na podstawie 6 ust. 1 lit f. RODO;
  • na podstawie zgody (art.6 ust 1 lit. a / art. 9 ust.2 lit. a RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

 

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:

Podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej; Narodowy Fundusz Zdrowia; inne podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; dostawcy systemów informatycznych i usług IT; podmioty świadczące usługi prawnicze; inne podmioty i organy upoważnione ; dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i obrony roszczeń, wskazany m.in. w ustawie z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa ,  natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody. (dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody -  art. 6 ust. 1a RODO)