24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

2020.01 Konkurs Opieka Pielęgniarska i Położnicza

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (woj. podlaskie)

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018  poz. 2190 z póżn. z zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

               NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ i POŁOŻNICZEJ

                W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

- ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

- BLOK OPERACYJNY

- POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

- URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

- KARDIOLOGII

 

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Dziale Kadrowo-Płacowym w godz. 7.35 do 15.00.

Informacji o konkursie udziela  Dyrektor  Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie nr tel. 86 272 20 41.

Strony są związane ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Umowa na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta od dnia 01-02- 2020r.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 28-01-2020r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-01-2020r. o godzinie 1030 w siedzibie Udzielającego zamówienia (informacji o miejscu otwarcia ofert udzieli sekretariat bezpośrednio przed otwarciem ofert).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.